Social links

0390-415 08    

Vad är Polar på scen?

Nordpol Polar på scen
ShareMusic har lång erfarenhet av att använda scenkonstföreställningar för att uppmärksamma och skapa medvetenhet kring inkludering och hållbar utveckling. Polar på scen är ett nytt internationellt projekt som ska utmynna i ett sceniskt verk 2018 för orkester och scenensemble med polarområdet som tema.

Det ska aktualiseras frågeställningar med utgångspunkt i Andrées polarexpedition 1897 och nutida forskning om alger som kan rena luften på koldioxid. Föreställning följs av en vandringsutställning och det ska skapas pedagogiskt material samt ett nätverk mellan barn i Sverige, Ryssland, Norge och Island.

Med starka kopplingar till de globala målen i agenda 2030 knyter vårt arbete tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering, hållbar utveckling och att bekämpa klimatförändringar. Det blir ett exempel på dialogskapande över landsgränser i de globala frågorna där unga får bli delaktiga och ges utrymme att tala och bli hörda.

Det lokala arbetsperspektivet förstärks av Grännas geografiska läge i ett eget biosfärområde, Östra Vätterbranterna, utsett av UNESCO. Genom att välja alger, som utgångspunkt och dess betydelse för mänsklighetens framtida överlevnad kan vi belysa att det vi gör idag är en glokal angelägenhet.

Polar på scen är ett samarbete med initiativtagare Grenna Museum tillsammans med Biologiska Institutionen Göteborg, Konstnärliga Akademin på Island, Svalbards Museum och Early Intervention Centre i Archangelsk, Ryssland. Scenkonstproduktionens regissör är Åsa Johannisson, Lektor vid Institutionen för Cirkus, DOCH. Under den förberedande fasen kommer skolelever i både Sverige, Norge, Island och Ryssland att involveras i ett workshoparbete vars resultat kommer att utgöra en grund för föreställningen.

Ambitionen är att föra samman kulturarv, miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck. Baserat på Andrées polarexpedition 1897 väcks många olika frågor: Vilka fynd från den expeditionen har relevans idag? Miljöaspekter? Dagens resande? Dagens forskning?

Polar på scen innehåller följande steg:

Foto: Navicula direkta, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Anders Torstensson.

Vad är Polar på scen?