Social links

0390-415 08    

Vårt arbete inom Agenda 2030

Så arbetar vi med de globala målen i Agenda 2030

I vårt arbete inom projektet Polar på scen finns starka kopplingar till de globala utvecklingsmålen. Syftet med projektet är att undersöka och kritiskt reflektera över det interdisciplinära samspelet mellan konst – scenkonst/film – vetenskap – natur och miljö.

Utgångspunkten för Polar på scen är en encellig kiselalg som finns i polarisen. Dessa alger står för en stor del av jordens syrgasproduktion men i takt med att polarisen smälter försvinner dessa alger. Vad kommer att hända när en stor del av jordens syreproducenter försvinner på grund av människans miljöpåverkan?

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål 13.3

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.*

Hur vi bidrar: 

Polar på scen har en internationell dimension, med samarbetspartners i Norge (Svalbard), Ryssland och på Island. Under den förberedande fasen kommer skolelever i både Sverige, Norge, Island och Ryssland att involveras i ett workshoparbete vars resultat kommer att utgöra en grund för föreställningen.

Projektets frågeställningar berör även effekten av människans strävan efter nya landvinningar, nya upptäcker och nya sätt att se på världen. Hur påverkar denna strävan oss människor? Och hur påverkar vår jord och miljö?

Mål 14: Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Delmål 14.3

Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer. *

Hur vi bidrar: 

Scenkonstproduktionens regissör Åsa Johannisson är av Polarforskningssekretariatet utsedd som deltagare vid sommarens sex veckor långa polarexpedition Arctic Ocean 2016. Hon kommer att följa forskningsarbetet ombord från olika perspektiv. Vad uppstår i mötet mellan konst och marinbiologi? Vad uppstår i samtalet mellan konstnären och biologen när de är utelämnade till varandra ute på ishavet? Kan processer i naturen såsom encelliga algers syreproduktion relateras till konstnärliga processer eller ligga som grund för dramaturgiska strukturer?

*Originaltext från webbsida: Globala Målen

Vårt arbete inom Agenda 2030