Social links

0390-415 08    

Jämlik scen

ShareMusic arbetar för en jämlik scen

För oss är det viktigt att vara med och utveckla scenkonsten! Vi skapar opinion för en jämlik scen och driver dialogen om allas möjligheter att uttrycka sig konstnärligt. Det gör vi genom konstnärliga verk samt offentliga seminarier och temadagar.

Idag har Sverige för få scenkonstnärer med olika förutsättningar som arbetar tillsammans. Vi vill att fler människor med olika funktionsförmågor och erfarenheter ska kunna vara verksamma i kulturlivet. Vi tror på kulturens roll för en hållbar samhällsutveckling.


Rättighetsbaserat arbete

Vår verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. Vi arbetar rättighetsbaserat, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som berör kultur, arbete och utbildning. Tillgänglighet och delaktighet är grunden – scenkonsten är verktyget för att uppnå detta.

Vårt arbete knyter tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Det gäller särskilt Mål 4: God utbildning för alla samt Mål 10: Minskad ojämlikhetLäs mer om ShareMusic och de globala målen.


ShareMusic och de globala målen

Mål 4: God utbildning för alla

På våra utbildningar och kurser arbetar vi med ett inkluderande arbetssätt, som låter människor med olika bakgrund, erfarenheter och förmågor arbeta sida vid sida, på lika villkor. Vi använder olika konstformer och innovativ teknik för att ge alla möjlighet att delta.

Vi vill ge tillgång och möjligheter för alla att utbilda sig inom kulturområdet. Därför erbjuder vi en inkluderande lärandemiljö. Genom scenkonsten når vi en bred publik och bidrar till att förändra samhällsnormer kring funktionsförmåga, konstnärliga uttryck och vem som får ta plats på scen.

Ladda ner som pdf.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

ShareMusic är en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald. Vi vill ge fler tillträde att arbeta professionellt inom kulturvärlden – oavsett funktionsförmåga. Det gynnar hela branschen och stärker den inför framtida utmaningar. Idag används inte den kompetens som finns och samhället går miste om en stor potential.

Med erfarenheter från såväl kortare samt längre anställningar hos oss, får många en ny grund för vidareutveckling och ökar sin kapacitet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Vi skapar arbetstillfällen fyllda av kreativitet och innovation, med möjlighet att göra ett bra jobb och samtidigt kompetensutvecklas. Vi vill att fler gör detsamma!

Ladda ner som pdf.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

ShareMusic arbetar för en jämlik scen, för att vidga scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet. Detta genom att visa hur var och ens kapacitet kan tas tillvara i kulturutövandet. Vi anställer kontinuerligt personer med olika funktionsförmågor i våra ensembler, som informationsspridare, workshopassistenter och föreläsare.

Genom våra föreställningar och kunskapsspridande når vi ut till allmänheten, men också till kulturinstitutioner, arbetsgivare, utbildningar och beslutsfattare både i Sverige och internationellt. Vi visar att inkludering är vägen till ett samhälle där människor kan mötas, utvecklas och ta plats på lika villkor.

Ladda ner som pdf.


Se filmen om vad en jämlik scen innebär.


ShareMusics förändringsmodell

ShareMusic har utarbetat en modell i arbetet för att nå en jämlik scen – från uppmärksamhet & medvetenhet, med hjälp av engagemang, för att nå en attitydförändring och påverka normer.

Modell_WORK


Arrangemang och aktiviteter