Social links

0390-415 08    

GDPR – Integritetspolicy 

 Så här hanterar ShareMusic & Performing Arts personuppgifter. 

 

Allmänt 

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras. 

 

Tillgänglighet 

Om vår integritetspolicy är svår att förstå, eller på annat sätt otillgänglig för dig ber vi dig kontakta oss på 0390-415 08 så kan vi ge dig informationen på ett annat sätt.     

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter 

ShareMusic & Performing Arts, org.nr 802413-3640 med adress Box 56, 563 22 Gränna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Vilka uppgifter lagrar vi? 

De personuppgifter vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet samt audiovisuellt material där du som person identifieras.  

 

Vad är den rättsliga grunden för insamling 

I och med att du lämnar personuppgifter till ShareMusic registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer ShareMusic & Performing Arts hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke.  

Om ShareMusic använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  

I de fall ShareMusic inhämtar personuppgifter som betraktas som känslig information inhämtas alltid ett samtycke. Samtycket ska erhållas via ett separat stycke som berör exakt hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 

 

Ändamål för insamling 

Data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig och för att informera om vårt arbete och vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

Tillhandahålla våra tjänster 

Kommunicera med dig 

Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser 

Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden  

För att, med audiovisuellt material, dokumentera och synliggöra aktiviteter och evenemang. 

 

Vilka delar vi dina personuppgifter med 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Dessa företag är då så kallade personuppgiftsbiträden. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

För att dela personuppgifter med en tredje part, så som till exempel en finansiär, inhämtar ShareMusic alltid samtycke av dig.  

 

Hur tar du del av den lagrade informationen 

Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du  info@sharemusic.se  med din begäran. 

 

Så raderar du eller rättar information 

Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du  info@sharemusic.se   med din begäran. 

 

Period som uppgifterna lagras 

Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och ShareMusic kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik. 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter 

Har du frågor rörande ShareMusics hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till ShareMusic hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i. 

 

Adress 

Box 56, 563 22 Gränna 

E-post: info@sharemusic.se  

Telefonnummer: 0390-415 08