Social links

0390-415 08    

#ShareMusicLab – Training Lab Skövde

#ShareMusicLab – Training Lab Skövde

Sista veckan i oktober var en riktigt fullmatad vecka för ShareMusic. I Skövde arrangerade vi både en kurs i dockteater och slagverk och ett #ShareMusicLab. Det här konstnärliga labbet skilde sig något från tidigare labb eftersom fokus låg på metodutveckling samtidigt som det var en fortsättning på projektet Bits & Pieces. Labbet leddes av tonsättaren Karen Power som även hade en viktig roll i arbetet med Bits & Pieces. Labbet var indelat i två delar: första delen innebar förberedelser för att arbeta med inkluderande processer. I den andra delen fick labbdeltagarna använda sina förberedelser i praktiskt inkluderande arbete med en grupp från en daglig verksamhet i närheten av Skövde. Labbdeltagarna var fyra musiker från Sverige, Ryssland och Irland.

Intensiva och kreativa dagar med mycket skratt

Labbet blev fem otroligt intensiva dagar med mycket skratt, diskussioner och musikskapande. Under labbets första två dagar förberedde Karen Power de deltagande musikerna med användbara och flexibla verktyg inför arbetet som skulle komma att ske i nästa del av labbet. Under dag tre anslöt gruppen från den dagliga verksamheten som labbets egen ”in-house” ensemble. Karen berättade att hennes mål med arbetet den dagen var att se till att alla befann sig på ett bra ställe inför vad som skulle hända därnäst, samt att ensemblen och deltagarna fick lära känna varandra i en trygg miljö. Sedan, den fjärde dagen av labbet, tog Karen ett kliv tillbaka och lät de fyra musikerna ta över som ledare då de fick jobba med ensemblen i två grupper. På den femte och sista labbdagen, fortsatte arbetet och i slutet av dagen hade de en sharing där de möttes i helgrupp och spelade upp vad de jobbat med i de olika grupperna.

Precis som med våra tidigare labb, tyckte samtliga deltagare och ensemblen att det undersökande arbetet var mycket givande. Ensemblen från dagliga verksamheten uttryckte att det var inspirerande, utvecklande, roligt och spännande arbete. Några av dem lyfte erfarenheten av att få jobba med professionella musiker, men även den internationella aspekten lyftes. En av dem sa att det kändes att alla medverkande var på samma nivå, att det verkligen var ett jämlikt deltagande. Något annat som nämndes var att den här typen av arbete gör att man blir nyfiken på nya saker och att man inser att musik kan vara så mycket. Kommunikation betonades också: att man praktiserar färdigheter som man har nytta av såväl i det vardagliga livet som i musikskapande.

Olika perspektiv

De fyra deltagande musikerna fick uppleva labbet från två olika perspektiv: under första delen var de deltagare under ledning av Karen Power, i den andra delen var de ledare. Att de under så kort tid med intensivt arbete fick båda dessa perspektiv, gjorde att de kunde sammankoppla vad de hade lärt sig och vad de praktiserade på ett lärorikt sätt. De kände varken varandra, Karen eller ensemblen innan de jobbade tillsammans, men alla kunde lära av varandra under arbetets gång. Det var också många frågor som dök upp under labbet. Pedagogiska frågor, diskussioner och tankar om balansen mellan den egna konstnärliga ambitionen och inkluderande arbete.

– Det här är ett labb, förklarade Karen, och vi hoppas hitta några svar, ännu fler frågor och i slutändan kunna lista ut om det finns ett behov för vad vi försöker göra.

Undersökande konstnärligt arbete handlar således inte bara om att hitta svar på specifika forskningsfrågor. Det handlar även om att hitta argument för värdet av konstnärligt arbete i sig genom att ifrågasätta vad vi gör för att på så vis kunna säkerställa dess användbarhet. Dessutom utforskar labbarbetet vad konst, i detta fall musik, kan vara. Under ett reflekterande samtal, mindes en av de anställda på den dagliga verksamheten första labbdagen då en av kvinnorna hade sagt att man omöjligt kunde spela musik med de udda föremål som Karen hade visat för dem. Kvinnan svarade omedelbart, med ett bubblande skratt, att hon hade haft helt fel!

Sammanfattning

Hur ska upplevelsen av ett konstnärligt labb sammanfattas? Samtliga medverkande tycks finna det väldigt givande, men varför? För att använda orden från de som upplevde labbet inifrån, verkar några av nycklarna vara jämlikt deltagande, en övergripande gemenskap i lärandet, utforskande och uppvaknad nyfikenhet – inte bara för vad musik är, utan även en nyfikenhet människor emellan genom att kommunicera via konsten.

Labbet finansierades av Stiftelsen Signatur och syftar till att främja utvecklingen av inkluderande ensembler.

#ShareMusicLab – Training Lab Skövde